Renginiai
Kūrybiniai seminarai, plenerai ir kiti renginiai

2013 m. renginiai

 

Amatų ir etnokultūrinė stovykla Paežerių dvare

alt alt alt alt alt alt alt alt alt

2013 metų rugpjūčio mėn. 5-11 dienomis vyko septynių dienų vasaros amatų ir etnokultūrinė stovykla Paežerių dvare. Jos dalyviams buvo organizuojamos edukacinės etnokultūrinės veiklos ir jų sklaida tradicinėse to krašto šventėse - Amatų dienose Dirvonėnuose ir Kristaus atsimainymo atlaiduose Juozapavoje.

Stovyklos metu veikė:
1. Kūrybinės amatų dirbtuvės - vilnos vėlimas, molio dirbinių lipdymas ir žiedimas, dekoravimas, karpymas iš popieriaus.
2. Folkloro sekcijos - folklorinis dainavimas, folkloriniai šokiai ir rateliai, tradicinis muzikavimas,pasakojamos ir smulkiosios tautosakos tekstų atlikimas gimtąja tarme, vidaus ir lauko lietuvių liaudies žaidimai.
3. Teminiai vakarojimai su paskaitomis, varžytuvėmis ir folklorinių šokių vakarais:
„Atlaidų tradicijos seniau ir dabar“. Paskaita, Juozapavos bažnyčios ir aplinkos sutvarkymas, Kristaus atsimainymo atlaidų šventės tradicijų atgaivinimas.
„Vietos kultūrinio, istorinio, gamtinio kraštovaizdžio įdomybės ir savitumas“. Žygis po lankytinas vietas ir objektus bei mini ekspedicija pas vyriausius Dirvonėnų krašto gyventojus.
Dirvonėnų kaimo bendruomenės nariai ir stovyklautojai vyko į ekskursijas į Vytauto Valiušio keramikos muziejų Leliūnuose (Utenos rajonas), Šiaulių „Aušros“ muziejų, Amatų dieną Ginkūnuose. Bendruomenių nariai dalyvavo išvažiuojamojoje konferencijoje „Bendruomenių senųjų amatų saugojimo patirtis Leliūnuose “.
Edukaciniai užsiėmimai Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.
„Vietos kulinarinis paveldas ir vaistingieji augalai“ Paskaita ir praktiniai užsiėmimai su asociacijos „Dirvonėnų pasaga“ narėmis.
Amatų šventėje Dirvonėnų kaimo senieji gyventojai pristatė savo amatus – krepšių pynimo, vantų rišimo, pynimo iš vytelių, karpymo iš popieriaus, vilnos vėlimo. Dirvonėnų šeimininkės pristatė tik kaimui būdingą kulinarinį paveldą. Stovyklos dalyviai demonstravo amatus kartu su amatininkais, pristatė savo dirbinių parodėlę ir koncertinę programą, organizavo folklorinių šokių ir pasidainavimų intarpus, vedė liaudiškų žaidimų ir rungčių varžytuves. Kartu su kaimo amatininkais senuosius amatus demonstravo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus nariai.
Kristaus atsimainymo atlaiduose Juozapavoje stovyklos dalyviai dalyvavo tradicinėje procesijoje, pristatė koncertinę programą, atlaidų papročius ir tradicijas.

alt  alt  alt alt

Projekto vadovė Birutė Poškienė

 

 

Respublikinis tradicinis tapytojų pleneras Kernavėje (liepos mėn.)

alt alt alt alt alt

alt alt alt

 

Kalvystės pleneras Dieveniškėse (birželio 17-20 d.). Plačiau..

alt alt alt alt alt alt

 

XIII-asis jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje. Paroda-Konkursas Stanislovo Riaubos premijai laimėti (gegužės 1d. - birželio 7 d.) Plačiau...

alt alt alt alt alt alt

 

Verbų rišimas Tautodailės dirbtuvėse Alytuje. Verbas rišti mokė tautodailininkė iš Varėnos Eugenija Bakšienė (kovas).

alt alt alt

Tradicinis margučių marginimas Tautodailės dirbtuvėse Alytuje. Mokė: Lina Valutkevičienė – skutinėjimas (Lazdijų r.), Audronė Lampickienė – marginimas vašku (Alytus) (kovas).

alt alt alt alt alt

 

2012 m. renginiai

 

Respublikinis skulptorių seminaras Šumske (rugpjūtis-rugsėjis)

alt alt alt alt alt alt

Respublikinis skulptoriųseminaras "Vėjų uostas" Molėtuose (liepa - lapkritis)

alt alt alt alt alt alt alt

Respublikinis tapytojų pleneras Kernavėje (rugpjūčio 6-12 d.)

alt alt alt alt alt

Šiau­lių kraš­to tau­to­dai­li­nin­kai rugp­jū­čio 30 d. su­va­žia­vo į An­ge­lų sve­tai­nę, kū­ry­bi­nę – edu­ka­ci­nę sto­vyk­lą. Kiek­vie­nas kū­rė sa­vo An­ge­lą. Jo­nas Vai­ce­kaus­kas ban­dė su­teik­ti an­ge­lui spar­nus ak­me­ny­je, As­ta Gin­či­nė an­ge­lus lip­dė iš mo­lio.Ta­py­to­ja An­ta­ni­na Pu­kė­nie­nė pu­šų paunks­nė­je ta­pė an­ge­lą sė­din­tį ant bal­tų de­be­sų. Vy­rai kal­bi­no me­dį, o per per­trau­kė­les links­mi­no pa­gro­da­mi ar pa­dai­nuo­da­mi.Dau­gu­ma sto­vyk­lau­to­jų mo­kė­si da­ry­ti an­ge­lus iš šiau­dų, o mo­kė mus ir me­džia­gą dar­bui pa­ruo­šė ge­riau­sia šio ama­to ži­no­vė Bro­nė Gri­cie­nė.Sto­vyk­lė­lė­je dar­ba­vo­si tau­to­dai­li­nin­kai iš Šiau­lių kraš­to, teks­ti­li­nin­kės Bi­ru­tė Poš­kie­nė iš Kur­šė­nų, Zi­ta Lu­ky­tė iš Meš­kui­čių, ak­men­ta­šys Jo­nas Vai­ce­kaus­kas iš Gin­kū­nų, ju­ve­ly­ras Hend­ri­kas Ka­li­nas, odos ap­dir­bė­ja Da­lia Ka­va­liaus­kie­nė, me­džio dro­žė­jas Alek­sas Fe­lik­sas Ste­po­na­vi­čius, teks­ti­li­nin­kės Joa­na Al­mi­nie­nė, Liu­ci­ja Le­kie­nė, Ire­na Gai­da­ma­vi­čie­nė, Ge­no­vai­tė Iva­naus­kie­nė Ona La­žins­kie­nė iš Šiau­lių mies­to ir ki­ti.Da­lis pa­da­ry­tų dar­bų li­ko An­ge­lų sve­tai­nė­je, o ki­tus, kaip gra­žiau­sią va­sa­ros pri­si­mi­ni­mą, nau­jai iš­mok­tą da­ry­ti an­ge­lą liau­dies me­no kū­rė­jai par­si­ve­žė na­mo.Ap­link sve­tai­nę nuo­sta­bi gam­ta. Tai tik­ras ro­jus kū­rė­jui. Kiek­vie­nas ra­do­me at­ski­rą kam­pe­lį, gam­ta do­va­no­jo nuo­sta­bų žyd­rą dan­gų, o Po­nia Gra­ži­na la­bai šil­tą ma­lo­nų priė­mi­mą.Toks bend­ras kū­ry­bos pro­ce­sas – tai di­džiu­lis tur­tas ir at­gai­va mū­sų sie­loms. Tai ne tik kū­ry­ba – tai ir bend­ra­vi­mas, nau­jų idė­jų ir kū­ry­bi­nių min­čių aruo­das.Džiau­gia­mės vi­si, kad tu­ri­me to­kią gra­žią tau­to­dai­li­nin­kų šei­mą, ku­rios pa­grin­di­nė glo­bė­ja Šiau­lių kraš­to tau­to­dai­lės pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė.

alt alt alt alt

PAKIRŠINIO  DVARE  IR DVARO PARKE    RADVILIŠKIO  RAJONE  RUGPJŪČIO 29 DIENĄ  VYKO MEDŽIO DROŽĖJŲ PLENERO UŽDARYMAS. PLENERE DALYVAVO DROŽĖJAI  IŠ ŠIAULIŲ KRAŠTO  Titas Eduardas, Šimkus Aurimas, Špukas Stanislovas, Bielokopytovas Edvardas   ir svečias iš Dzūkijos. Renginio organizatorius Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, direktorė Elžbieta Karaliūtė.

alt alt

 

2011 m. renginiai


Olego Riabčuk ir Natalijos Riabčuk tapybos paroda Vilniaus kulturos, pramogu ir sporto rumai (gruodžio 9-12 d.)

alt alt alt

 

Gruodžio 14 dieną Šiaulių krašto tautodailininkų kolektyvui buvo įteikta  Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija, kurios dydis 5000 Litų. Premija skirta už tautodailės tradicijų tęsimą, parodų organizavimą, etninės kultūros puoselėjimą.

alt alt alt

 

Respublikinis tapytojų pleneras Kernavėje (rugsėjo 5 - 11 d.)

alt alt alt alt alt alt alt

 

Aukštaitijos tautodailininkų pleneras Salų k., Ignalinos r. (rugpjūčio mėn.)

alt alt alt alt alt

 

Respublikinis Kalvystės pleneras Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje (rugpjūčio mėn.)

alt alt alt

 

Konkursas "Kalvių kalvis" Lukšiuose, Zyplių dvare (Šakių r.). Lietuvos kalvių kalviu išrinktas Vytautas Kryževičius (liepos mėn.)

alt alt

 

XVI tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras Bebrusų k., Molėtų r., Šeškauskų sodyboje (liepos mėn.)

alt alt alt alt

 

Leliūnuose (Utenos r.) Respublikinis kūrybinis keramikų seminaras "Molio švilpynės" (liepos 25 - 30 d.)

alt alt alt alt

alt alt alt

 

Kūrybinis pleneras "Lietuvos Šviesuolių įamžinimas Užventyje - kryždirbystės plėtra". Projekto iniciatoriai Milda ir Alvydas Knyzeliai. Projekte dalyvauja kalviai: Č. Pečetauskas, V. Mikuckis, V. Jarutis ir St. Špukas.

alt     alt     alt     alt

 

Knygos "Vytautas Jarutis" pristatymas Užventyje (liepos 13 d.)

alt     alt     alt
 
Parodos

2013 m. parodos

 

Sauliaus Lampicko (Alytus) kūrybos paroda "Balio Buračo fotografijų herojai medžio drožiniuose"  LTS galerijoje Vilniuje (spalio 22 d. - lapkričio 12 d.).

alt  alt  alt

 

Danguolės Raudonikienės tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (spalio 3-20 d.). 

alt

 

Respublikinė keramikos paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugsėjo 25 d. - spalio 12 d.).

alt 

 

Rugsėjo 13 d., penktadienį, Alantos dvare prasidėjo Europos paveldo dienos.
Jau vidudienį iškilminga Alantos dvaro aplinka sulaukė gausaus svečių būrio iš visos Lietuvos – visi rinkosi į pirmąją respublikinę tautodailės konkursinę parodą NATIURMORTAS. Konkurse dalyvavo 57 autoriai iš įvairių Lietuvos kampelių. Parodoje eksponuojama 170 kūrinių. Parodos-konkurso komisijoje dirbo: hum. m. dr. Jolanta Zabulytė, hum. m. dr. Vytautas Tumėnas, dailininkas-tapytojas Arvydas Nekrošius, Molėtų dailės galerijos vedėja, dailininkė Aistė Černiūtė, LTS pirmininkas, dailininkas-tapytojas Jonas Rudzinskas.
Renginyje dalyvavo Molėtų meras Stasys Žvinys, LR Seimo narys Valentinas Stundys, Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis, Molėtų savivaldybės atstovai: Gintautas Matkevičius, Nijolė Stalnionienė, Violeta Žalalienė.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas sveikino visus susirinkusius ir kiekvienam dalyviui įteikė konkursinės parodos dalyvio diplomą bei katalogą. Netrukus buvo paskelbti du konkurso laureatai: primityviosios ir realistinės krypties atstovai. Jais tapo: Bona Martina Sprindienė iš Vilniaus ir biržietis Kęstutis Preidžius. Nugalėtojams buvo įteiktos piniginės premijos ir laureato diplomai. Molėtų mero įsteigtas prizas atiteko kaunietei Jolantai Mikolėnienei, Molėtų krašto muziejaus prizas - biržietei Idilijai Dumbrauskienei, Muzikų sąjungos prizai įteikti vilniečiams Ilonai Daujotaitei-Janulienei ir Riešės gyventojui Vladui Jonui Ščeponui. Dailininkė-tapytoja Rūta Eidukaitytė atliko kelias savo kūrybos dainas.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

 

Algirdo Sakalausko autorinė tapybos paroda "Sugrįžimas" LTS galerijoje (rugsėjo 6-20 d.)

alt

 

Jolantos Tamulionienės veltų iš vilnos dirbinių paroda "Vilnos debesy" Alytaus kultūros ir komunikacijos centre (rugsėjo 1 d.- spalio 1 d.)

alt alt alt

 

Virginijos Sebestinienės ir Vaido Pusvaškio pintų dirbinių paroda  Tautodailės dirbtuvėse, Alytuje (rugpjūčio 7 d.- rugsėjo 20 d.)

alt alt alt alt alt alt

 

alt alt alt alt alt

 

Romantės Ušpalienės tapybos ir Mindaugo Turolevičiaus keramikos paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugpjūčio 14 d. - rugsėjo 3 d.)

alt alt alt

 

Jono Guigos tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (liepos 23 d. - rugpjūčio 10 d.)

alt alt alt alt alt alt alt alt

 

Vlado Ščepono ir Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos paroda Medininkų pilyje (liepos 3 d. - rugsėjo 1 d.).

alt alt

 

Loretos Kazlauskienės tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (liepos 4- 19 d.).

alt alt

 

Bronislavos Palevičienės sukurtų papuošalų paroda "Lietuviškos vasaros spalvos" LTS galerijoje Vilniuje (birželio 25 d. -  liepos 9 d.).

alt

 

Petronės Venslovienės tapybos paroda "Vasaros spalvos" ir Gintaro Vitkausko keramikos paroda LTS galerijoje Vilniuje (birželio 1-24 d.). Plačiau...

alt alt alt alt alt alt alt

 

Vytaro Kateivos juvelyrikos ir piešinių paroda, skirta autoriaus 50-mečiui LTS galerijoje Vilniuje (gegužės 15-30 d.)

alt alt alt alt

Svajūno Ūdrio juvelyrikos ir Roberto Kavoliuko keramikos paroda LTS galerijoje Vilniuje (gegužės 3-15 d.). Plačiau...

alt alt alt alt alt alt

Natalijos Stepanovos raižytų kiaušinių paroda LTS galerijoje Vilniuje (balandžio 30 d. - gegužės 15 d.)

alt

 

Panevėžio krašto tautodailės paroda Panevėžio dailės galerijoje (balandžio 5-27 d.).

alt alt alt alt alt alt alt alt alt

 

Lilijos ir Jono Dailidėnų (Panevėžys) tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (balandžio 9-30 d.) Plačiau...

alt alt alt

 

Sauliaus Lampicko kūrybos paroda „Balio Buračo fotografijų herojai medžio drožiniuose“ galerijoje „Skrydis“ Alytuje (kovas).

alt alt

 

Verbų šeštadienis „Saulutės“ galerijoje Kaune. Dalia Bazarienė moko kiaušinių marginimo (kovo 23 d.)

alt alt

Dalios Bazarienės autorinė margučių paroda ir amato demonstravimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje (kovo 26 d. – balandžio 27 d.)
Dalia Bazarienė (Kaunas) Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje pristatė savo darbų  parodą „Magiška margučių galia“, kurioje eksponuojama daugiau nei šimtas margučių, adinukės technika siuvinėtos servetėlės, vytelių pintinėlės. Autorė pravedė praktinį seminarą apie margučių marginimo technologijas.
Paroda „Magiška margučių galia“ muziejuje bus eksponuojama iki balandžio 27 d.

alt alt alt alt alt

 

Velykinė tautodailės paroda LTS galerijoje Vilniuje (kovo 20 d. - balandžio 7 d.) Plačiau...

alt alt alt alt


alt

 

 

alt

alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Plačiau...

 

 

Vilmanto Ladygos paroda "Kaukės" Lietuvos technikos bibliotekoje Vilniuje (vasario 1-28 d.)

Alytaus galerijoje „Skrydis“ veikia medžio drožėjo Adolfo Teresiaus skulptūrų paroda (sausio 17 d. - vasario 17 d.).

alt alt alt alt

Sausio 6-ąją, per Tris karalius, Ukmergės kultūros centre vyko iškilminga 2012 m. „Aukso vainiko“ konkurso laureatų apdovanojimo ceremonija.
Be liaudies meno paveldo šiandien sunku įsivaizduoti modernios kultūros puoselėjimą ir tautinės savimonės ugdymą. Tradiciniais raštais marginti audiniai, drožiniai, keramika, tautiniai drabužiai, kryždirbystės meistrų darbai liudija mūsų šalies išskirtinumą pasaulyje.  „Aukso vainikų“ nominacijos – svarbiausias šalies tautodailininkų įvertinimas, kurį geriausiems liaudies meistrams išaiškinti 2005 m. inicijavo Lietuvos liaudies kultūros centras.
Šiais metais geriausiais metų meistrais paskelbti ir liaudies meistrės juvelyrės Mildos Gutauskienės sukurtais aukso vainikais apdovanoti skulptorius Adolfas Teresius iš Garliavos (Kauno r.), margučių margintoja Angelė Rauktienė iš Balčių kaimo (Šilutės r.), kryždirbys Saulius Lampickas iš Alytaus.
Antroji vieta vaizduojamosios dailės srityje skirta skulptoriui Juozui Čepuliui iš Rokiškio, trečioji – tapytojui Juozui Ramanauskui  iš Gargždų.
Antroji vieta taikomosios dailės srityje atiteko puodžiui Vytautui Valiušiui iš Leliūnų (Utenos r.), trečioji – audėjai Janinai Blažukienei iš Vilkaviškio.
Antrąją vietą už kryždirbystę pelnė Alvydas Pocius iš Dvarčių k. (Tauragės r.), trečiąją – Antanas Vaškys iš Plokštinės (Plungės r.).
Vertinimo komisijos sprendimu specialūs diplomai įteikti margučių margintojai Vytenei Repšienei iš Vabalninko (Biržų r.), skulptoriui Pranui Dužinskui iš Tryškių (Telšių r.),  kalviui Ričardui Grekavičiui iš Kauno, audėjoms Milanai Jeceničienei iš Tauragės bei Birutei Celestinai Kmitaitei iš Kelmės.  

Liaudies kultūros centro informacija

alt alt


Viktoro Kneižio tapybos, Anos Urbanovič verbų ir aplikuotų margučių ir Juditos Bagočiūnienės juvelyrikos parodos LTS galerijoje Vilniuje (sausio 5 - 26 d.)

alt alt alt alt alt

 

2012 m. parodos

Gruodžio 19 d. Klaipėdos foto mėgėjų klubas "FOTOBURĖ" tautodailės salone "MARGINIAI" surengė parodą "KLAIPĖDOS KRAŠTO TAUTODAILININKAI"

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Respublikinė Kalėdinė įvairių kūrybos žanrų paroda "Angelai" LTS galerijoje Vilniuje (gruodžio 11-24 d.) Plačiau...


alt


Aleksandro Nečajevskij tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (spalio 2-16 d.)

alt alt


Respublikinė tautodailės paroda-konkursas "Tu, jo numylėta tėvynė!", skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti Raseinių krašto istorijos muziejuje. Parodoje dalyvavo 43 tautodailininkai, eksponuoti 129 kūriniai. Parodos-konkurso laureatu tapo tapytojas iš Vilniaus Vladas Ščeponas.

alt alt alt alt alt alt alt alt

Vilmanto Ladygos tapybos paroda "Prieverpstės" LTS galerijoje Vilniuje (rugsėjo 12-28 d.)

alt alt

Bronės Agnės Ruzgailienės tapybos ir Marės Grincevičienės audimo paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugpjūčio 21 d. - rugsėjo 7 d.)

alt alt


Giedriaus Venckaus (Palanga) ir Virgilijaus Vaičiūno (Kretingos r.) medžio drožinių paroda LTS galerijoje Vilniuje (liepos 21 d. - rugpjūčio 15 d.)

alt alt


Rimanto Zinkevičiaus skulptūros ir Reginos Žvirblienės skiautinių paroda LTS galerijoje Vilniuje (birželio 23 d. - liepos 16 d.)

alt alt alt alt alt alt alt alt

 

Artūro Slapšio tapybos paroda "Veidai iš praeities" LTS galerijoje Vilniuje (gegužės 26 d. - birželio 15 d.)

alt alt alt alt

 

Gegužės 1 d. - birželio 1 d. Plungės kultūros centre vyko XII-asis jaunųjų Žemaitijos menininkų paroda-konkursas St. Riaubos premijai laimėti.
Konkuse dalyvavo 85 moksleiviai iš 7 rajonų. Tapybos žanre pirmą vietą laimėjo Karolis Cicėnas (16 m.) iš Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos, mok. Rūta Kučinskaitė. Grafikos žanre pirmą vietą laimėjo Rita Viliūtė (12 m.) iš Platelių meno mokyklos, mok. Vaida Blistrubienė. Skulptūros žanre pirma vieta atiteko Egidijui Zaleckiui (18 m.) iš Salantų gimnazijos, mok. Aloyzas Pocius. Taikomųjų menų žanre pirma vieta skirta Monikai Užomeckaitei (15 m.) iš Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos, mok. Lina Užomeckienė.

alt alt alt

Respublikinė tautodailininkų tapybos paroda A. Varno vardo premijai laimėti (balandžio 13 d. - gegužės 12d.)
Parodoje dalyvavo 67 autoriai iš įvairių Lietuvos regionų. A. Varno vardo premijos laureatu tapo Vladas Ščeponas iš Vilniaus.

alt alt alt alt alt


Redos Ramanauskaitės kūrinių iš veltinio ir Agnės Ramonaitės-Bočkienės papuošalų paroda "Gamtos stichijos" LTS galerijoje Vilniuje (gegužės 9 - 24 d.)

alt alt alt alt alt alt alt alt


Ilonos Janulienės tapybos paroda "Lietuvaitės tautiniais rūbais" LTS galerijoje Vilniuje (balandžio 11 d. - gegužės 2 d.)

alt alt


Viktorijos Bitinaitės-Stankevičienės verbų paroda Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (kovo 31 d. - balandžio 30 d.)

alt alt


Respublikinė Velykinė įvairių kūrybos žanrų paroda LTS galerijoje Vilniuje. Parodoje dalyvauja: R.Kavoliukas (keramika), S. Želvienė (floristiniai paveikslai), M. Banikonienė (margučiai), A. Lysiukas (margučiai), V. Motuzienė (keramika), A. Lamppickienė (margučiai), A. Juškevičius (drožti pukščiai), A. Kaušinis (drožti paukščiai), J. Treinytė (floristinės kompozicijos), B. Gricienė (sodai), I. Rudienė (verbos), V. Jazerskas (keramika), E. Leparskas (margučiai); (kovo 22 d. - balandžio 10 d.)
Plačiau...


alt alt alt alt

alt alt alt


alt

 

Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos ataskaitinė paroda Šiaulių dailės galerijoje (kovas-balandis)

alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

alt alt alt alt

alt alt alt alt


Vlado Ščepono tapybos ir Laimos Mačionienės veltinių, mezginių, nėrinių paroda paroda LTS galerijoje Vilniuje (kovo 1-14 d.)
Plačiau...

alt


Eurikos Urbonavičiūtės tapybos paroda Druskininkų vandens parko antro aukšto foje (sausis-vasaris)

alt alt alt

Vytauto Augustino Babelio ir Jonės Babelytės tapybos paroda „Kristus atėjo“ Šv.Jono brolių vienuolyne Vilniuje (gruodžio 24 d. - vasario 29 d.)

alt alt

Vasario 15 d. Radviliškio Kultūros centre atidaryta Radviliškio r. tautodailininkų darbų paroda. Parodoje dalyvavo rajono tautodailininkai-mokytojai: J.D. Kurmanskiai, A. Ladukienė, G. Stugienė, A. Norvaišienė, R. Valčiukienė, R. Martyšienė. Daug eksponatų atkeliavo iš Baisogalos amatų centro: G. Butkevičienės, V. Ramanecko, A. Steponavičienės keramika, J. Karalienės, E. Karaliūtės odos dirbiniai. R. Valčiukienė su mokiniais pristatė lininių rūbų kolekciją. Parodoje gausi pirštinių, kojinių, riešinių ekspozicija - O. Plungienės, R. Kavaliauskienės, P. Lubonienės darbai.

alt alt alt alt alt

Vasario 16 d. Kuršėnų kultūros centre atidaryta Šiaulių r. tautodailininkų darbų paroda. Parodoje dalyvavo rajono keramikai: V. S. Šufinskienė, V. Vertelis, A. A. Tamašauskai, J. Kinelienė, D. T. Vaišienė, N. G. Pranaičiai. Tekstilininkės S. Lukienė, Z. Lukytė. Tautodailininkės dailės mokytojos: A.Stugienė, I.Zebčiukienė. Parodos atidaryme dalyvavo Šiaulių r. savivaldybės administracijos atstovas, rajono kultūros skyriaus vedėjas, menotyrininkas, ŠU profesorius Vytenis Rimkus. Renginį vedė Šiaulių r. tautodailininkų pirmininkė B. Poškienė. Iš rajoninių tautodailės parodų darbai atrinkti į Šiaulių krašto tautodailės parodą Šiaulių dailės galerijoje. Atrenkant darbus dalyvavo: menotyrininkė M. Adomavičienė, tekstilininkės I.Gaidamavičienė, J.Alminienė, medžio drožėjas A. Pažarauskas, revizinės komisijos narė J. Nekrašaitė ir L. Kelmelienė.

alt alt alt


Vlado Ščepono tapybos paroda Etninės kultūros globos taryboje prie LR Seimo (vasario 14 d. - balandžio 23 d.)

alt alt

Užgavėnių kaukių paroda LTS galerijoje Vilniuje (vasario 14 - 23 d.)

alt

Algirdo Juškevičiaus Užgavėnių kaukių paroda "Aušros Vartų meno galerijoje" Vilniuje (vasario 10 - 24 d.)
Plačiau...

alt alt alt alt

alt alt alt

Stasės Vilkienės karpinių paroda "Marginių" salone Klaipėdoje (vasario mėn.)

alt alt alt alt alt alt

 

alt alt alt

 

Jūratės Baltramiejūnaitės pintinių juostų ir Martynos Plioplytės rankų darbo lėlių paroda LTS galerijoje Vilniuje (sausio 24 d. - vasario 8 d.)

alt alt alt alt


Vytauto Augustino Babelio tapybos paroda M. Riomerio universitete Vilniuje (gruodžio 5 d. - sausio 11 d.)

alt

 

 

2011 m. parodos

Valentinos Kaubrienės darbų paroda tautodailės salone "Marginiai" (gruodis)

alt alt alt alt

 

alt

Olego ir Natalijos Riabčuk tapybos paroda Pasaulio sambo čempionato metu Siemens Arenoje Vilniuje (lapkričio 11 - 13 d.)

alt alt alt alt alt

Algirdo Juškevičiaus kuksų, samčių ir indų paroda „Šiltas medis“ „Aušros Vartų meno galerijoje“ (lapkričio 4 d. - 25 d.)
Plačiau...

alt alt alt alt

Skulptoriaus Rimanto Zinkevičiaus ir tapytojo Vytauto Mackevičiaus kūrybos paroda Seimo parodų galerijoje (spalio 26 d. - lapkričio 7 d.)
Plačiau...

alt alt alt alt

 

Bronislavos Želvienės (Kelmės r.) austų lovatiesių, staltiesių rankšluosčių, takų paroda LTS galerijoje Vilniuje (spalio 19 d. - lapkričio 4 d.)

alt alt alt

 

Oleg Riabčuk tapybos paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugpjūčio 14 d. - spalio 1 d.)

Sergej Jevglevsij drožtų ikonų, dekoratyvinių medžio ir metalo plastikos kompozicijų paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugpjūčio 10 d. - spalio 1 d.)

Kęstučio Ašmiagos kamerinių skulptūrų paroda LTS galerijoje Vilniuje (spalio 12 - 18 d.)

alt

 

Vytauto Augustino Babelio fotografinės tapybos paroda A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Vilniuje (spalio 12 -30 d.)

Plačiau...

 

Gintaro Vitkausko keramikos paroda Alytaus kraštotyros muziejuje (rugsėjo 6 d. - spalio 1 d.)

alt alt alt

 

Sauliaus Lampicko kūrybos paroda "Jausmai medyje" Aušros vartų meno galerijoje Vilniuje (rugsėjo 21 d. - spalio 21 d.)

Plačiau...

 

Adolfo Viluckio (Klaipėdos r.) autorinė medžio skulptūrų ir kaukių paroda LTS galerijoje Vilniuje (rugpjūčio 11 d. - rugsėjo 10 d.)

 

alt alt alt alt

 

Sigitos Šmaižienės dirbinių iš odos ir gintaro paroda salone "Marginiai" Klaipėdoje (liepa - rugpjūtis)

 

alt alt alt alt

 

Irenos Liutinskaitės tapybos paroda salone "Marginiai" Klaipėdoje (liepa - rugpjūtis)

 

alt alt alt
alt alt

 

Giedriaus Venckaus medžio drožybos paroda tautodailės salone "Marginiai" Klaipėdoje (liepa - rugpjūtis)

 

alt alt alt alt alt alt

 

Valentino Ylos autorinė tapybos paroda Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (liepos 19 d. - rugsėjo 19 d.)

 

alt     alt

 

Roberto Kavoliuko keramikos darbų paroda “Paukščių  takas” Aušros vartų meno galerijoje Vilniuje (liepos 14 d. - rugpjūčio 14 d.)
Plačiau...

 

Tautodailės paroda "LTS - 45" Viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje (liepos 5 d. - rugpjūčio 5 d.)

 

alt alt

 

 

alt

 

 

Renoldos Senavaitienės (Klaipėda) autorinė tapybo sir tekstilės paroda Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje, Stiklių g. 16 (liepos 7 - 23 d.)

 

alt

 

Valentino Ylos autorinė tapybos paroda Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos patalpose Vilniuje (birželio 14 d. - liepos 18 d.)

 

alt

{linkr:none}

 


ARCHYVE